อุมเราะห์ปลายธันวา
มักกะห์ 9 คืน มาดีนะห์ 3 คืน
พักโรงแรม Makkah Hilton Hotel & Towers และโรงแรม Madinah Oberoi

เดินทางโดยสายการบิน กัลฟ์แอร์
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 57- 11 มกราคม 2558
 
 
28 ธ.ค. 2557 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – บาห์เรน
  15.30 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น  4 ประตู 9
  19.20 น.

เดินทางสู่บาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 153 ระยะเวลาการบินประมาณ 6ชั่วโมง 45 นาที (3,340 ไมล์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  22.05 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติบาห์เรน เปลี่ยนชุดเอี๊ยะห์รามรอต่อเครื่องไปเจดดาห์
 
 
  29 ธ.ค. 2557  บาห์เรน - เจดดาห์ - มักกะห์
  01.35 น..

เดินทางสู่เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเที่ยวบิน GF181 ระยะทางการบิน ประมาณ 2 ชั่วโมง (794 ไมล์) ก่อนเครื่องลง 30 นาที เครื่องบินจะผ่านมีกอตซาตุ้ลอิรก์ เพื่อทำการเหนียตอุมเราะห์

  04.00 น. คณะถึงสนามบินเจดดาห์ หลังจากผ่านพิธีการเข้าเมืองและศุลกากร คณะละหมาดซุบฮิที่สนามบิน จากนั้นเดินทางเข้าสู่นครมักกะห์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
  06.00 น. คณะเข้าพักที่โรงแรม มักกะห์ ฮิลตัน และทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำคณะเข้าทำอุมเราะห์
     
1 ม.ค. 2558 มักกะห์ - ญะบั้ลซูร - อารอฟะห์ - มุซดะลิฟะห์ - มีนา - มีกอตญะอ์รอนะห์ - ญะบั้ลซูร - โรงแรม
07.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครมักกะห์ เริ่มจากญะบั้ลซูรเป็นที่ตั้งของถ้ำซูร โดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)ได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ 3วัน
ครั้งที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกำลังกุเรชมักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์
จากนั้นนำคณะไปยัง “มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์ม่ะห์, ทุ่งมุซดะลิฟะห์และ
ทุ่งมีนา จากนั้นนำคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮะรอม
ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ซึ่งระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่ตั้งของถ้ำฮิเราะอ์ ที่ซึ่งวะฮีโองการแรกได้ถูก
ประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)

11.00 น.

คณะถึงโรงแรมที่พัก

     
 
  4 ม.ค. 2558

มักกะห์ - ฟาร์มอูฐ - มัสยิดฮุไดบียะห์ - โรงแรม

  07.00 น.

นำคณะไปที่มัสยิดฮุไดบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนี้ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ 24 กม. มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) ในครั้งที่ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)นำซอฮาบะห์จากมาดีนะห์ประมาณ1,400-1,500 ท่าน เดินทาง
มามักกะห์เพื่อเข้าทำอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการขัดขวางและห้ามไม่ให้เข้าทำ
อุมเราะห์จากทางกลุ่มกุเรช มักกะห์ ท่านนบี(ซล.)จึงให้ซอฮาบะห์ให้สัตยาบันว่าจะร่วมทำสงครามกับกลุ่ม กุเรช มักกะห์

 
  7 ม.ค. 2558

มักกะห์ - มาดีนะห์ - โรงแรมโอบีรอย มาดีนะห์

  07.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า คณะเข้ามัสยิดอัลฮะรอมเพื่อทำการตอวาฟวิดาอ์(อำลา)หลังจากนั้นเตรียมตัวออกเดินทางไปยังนครมาดีนะห์ ระยะทางประมาณ 470 กม.

  12.00 น. คณะพักทานอาหารกลางวัน ณ จุดพักกลางทาง
  16.30 น. คณะเดินทางถึงนครมาดีนะห์ เข้าพักที่โรงแรม โอบีรอย มาดีนะห์
  17.00 น. นำคณะสลามท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.)
 
 
8 ม.ค. 2558

มาดีนะห์ - มัสยิดกุบาอ์ - สมรภูมิอุฮุด - สวนอินทผลัม - มัสยิดกิบละตัยน์ - สมรภูมิคอนดัก

  07:00 น.
คณะพร้อมกันที่ชั้น G ของโรงแรม นำคณะเยียมเยือนสถานที่สำคัญในเมืองมาดีนะห์ เริ่มต้นจากมัสยิดกุบาอ์ มัสยิดหลังแรกในอิสลามที่สร้างโดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)
ครั้นที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในครั้งที่ฮิจเราะห์(อพยพ)มาจากนครมักกะห์และนำคณะไปยังสมรภูมิอุฮุด, ซียาเราะห์บรรดาชะฮีด ผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว
จากนั้นแวะที่สวนอินทผลัม เลือกซื้ออินทผลัมมาฝากญาติมิตรที่เมืองไทย และไปยังมัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิส
มาเป็นกะอ์บะห์ ณ สถานที่แห่งนี้ และแวะที่ สมรภูมิคอนดัก(สมรภูมิสนามเพลาะ)โดยเป็นครั้งแรกในคาบสมุทรอาหรับที่ได้มีการนำกลยุทธ์แบบสนามเพลาะมาใช้ในสงคราม
  11:00 น.
คณะถึงโรงแรมที่พัก

  10 ม.ค. 2558 โรงแรมโอบีรอย มาดีนะห์ - สนามบินมาดีนะห์ - บาห์เรน
  10.00 น.

คณะเดินทางออกจากโรงแรมไปยังสนามบิน

  10:30 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติมาดีนะห์
  13:05 น. เดินทางสู่ประเทศบาห์เรน โดยเที่ยวบินที่GF180 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 692 ไมล์
  15:00 น. คณะถึงสนามบินบาห์เรน และรอต่อเครื่อง
  20:15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่GF150 ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง 45นาที ระยะทาง 3,340 ไมล์
 
  11 ม.ค. 2558 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
7.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร อินชาอัลเลาะห์
 
 
 
จำนวนท่าน ต่อห้อง
ราคา
 
 
ห้อง 4 ท่าน
ท่านละ 80,000 บาท
 
 
ห้อง 3 ท่าน
ท่านละ 87,000 บาท
 
 
ห้อง 2 ท่าน
ท่านละ 96,000 บาท
 
 
  อัตราค่าบริการนี้รวม  
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ค่าอาหารของโรงแรม วันละ 3 มื้อ  
  ชุดเอี๊ยะราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ  
  ค่ารถบัสปรับอากาศตามรายการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม  
  น้ำซัมซัม 10 กิโลกรัม ค่าทิปยกกระเป๋าของโรงแรมที่เข้าพัก  
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า    
หนังสือเดินทางตัวจริง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน    
รูปถ่าย 2นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ (ผู้หญิงคลุมฮิญาบ)    
สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)
   
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอสำเนาสูติบัตร    
 
  ที่อยู่ในการส่งเอกสาร  
  บริษัทชารีฟ1400(ไทยยแลนด์) จำกัด  
  82 ชั้น 9 อาคารแสงทองธานี ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กทม. 10500  
 
  การจองและชำระเงิน    
  1. ชำระมัดจำ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน    
  2. ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557    
  3. เอกสารที่เหลือส่งภายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557    
 
เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทออมทรัพย์                                           ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์                                                         ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์                                                
  สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา ซีพี ทาวเวอร์
  เลขที่บัญชี 047-7-01697-6 เลขที่บัญชี 620-2-07718-6 เลขที่บัญชี 168-220440-8
  นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์
 
ส่งอีเมล์ใบ Pay-In มาที่ info@shareefthailand.com หรือแฟกส์มาที่ 02-2385331
 
 
Print
**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม**