อุมเราะห์เมษายน58
อุมเราะห์อัลอักซอ
อุมเราะห์สเปน อัลอันดาลุส
 
         
 
อุมเราะห์เมษายน
มักกะห์ 11 คืน มาดีนะห์ 3 คืน
พักโรงแรม Makkah Hilton Hotel และโรงแรม Madinah Oberoi

เดินทางโดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ (EY)
เดินทางวันที่ 4 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2558
 
 
4 เมษายน 2558 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  05.30 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 แถว Q
  08.35 น.

นำคณะเดินทางสู่เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเที่ยวบินที่ EY403

  12.15 น. เดินทางถึงสนามบินอบูดาบี (เปลี่ยนชุดเอี๊ยะห์ราม รอต่อเครื่อง)
  13.25 น. ออกเดินทางสู่เจดดาห์ โดยเที่ยวบินที่ EY 311
  15.15 น. ถึงสนามบินเจดดาห์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มุ่งหน้าสู่นครมักกะห์เข้าพักที่์โรงแรม Makkah Hillton Hotel คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
  หลังอาหารค่ำ นำคณะเข้าทำอุมเราะห์ ณ มัสยิดอัลฮะรอม
 
 
  9 เมษายน 2558  มักกะห์ - ญะบั้ลซูร - อารอฟะห์ - มุซดะลิฟะห์ - มีนา - มีกอตญะอ์รอนะห์ - ญะบั้ลนูร - โรงแรม
  07.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครมักกะห์ เริ่มจากญะบั้ลซูรเป็นที่ตั้งของถ้ำซูร โดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)ได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ 3วันครั้งที่หลบหนีจากการตามล่า
ของกองกำลังกุเรชมักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์จากนั้นนำคณะไปยัง “มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์ม่ะห์,ทุ่งมุซดะลิฟะห์และทุ่งมีนา จากนั้นนำคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมัสยิดอัลฮะรอม ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ซึ่งระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่ตั้งของถ้ำฮิเราะอ์ที่ซึ่งวะฮีโองการแรก
ได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)

  11:00 น. คณะถึงโรงแรมที่พัก
13 เมษายน 2558 มักกะห์ - ฟาร์มอูฐ - มัสยิดฮุไดบียะห์ -พิพิธภัณฑ์มักกะห์
07.00 น.

นำคณะไปที่มัสยิดฮุไดบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนี้ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ24 กม.มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) ในครั้นที่
ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)นำซอฮาบะห์จากมาดีนะห์ประมาณ1,400-1,500 ท่าน เดินทางมามักกะห์เพื่อเข้าทำอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการขัดขวางและห้ามไม่ให้เข้าทำอุมเราะห์จากทางกลุ่มกุเรช มักกะห์ ท่านนบี(ซล.)จึงให้ซอฮาบะห์ให้สัตยาบันว่าจะร่วมทำสงครามกับทางกุเรช มักกะห์

 
  15 เมษายน 2558

มักกะห์ - มาดีนะห์ - โรงแรมโอบีรอย มาดีนะห์

 

07:00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า คณะเข้ามัสยิดอัลฮะรอมเพื่อทำการตอวาฟวิดาอ์(อำลา)หลังจากนั้นเตรียมตัวออกเดินทางไปยังนครมาดีนะห์ ระยะทางประมาณ 470 กม.

 

12:00 น.

คณะพักทานอาหารกลางวัน ณ จุดพักกลางทาง

  16:30 น. คณะเดินทางถึงนครมาดีนะห์ เข้าพักที่โรงแรม โอบีรอย มาดีนะห์
  17:00 น. นำคณะสลามท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.)
 
  16 เมษายน 2558

มาดีนะห์ - มัสยิดกุบาอ์ - สมรภูมิอุฮุด - สวนอินทผลัม - มัสยิดกิบละตัยน์ - สมรภูมิคอนดัก

  07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ชั้น G ของโรงแรม นำคณะเยียมเยือนสถานที่สำคัญในเมืองมาดีนะห์เริ่มต้นจากมัสยิดกุบาอ์ มัสยิดหลังแรกในอิสลามที่สร้างโดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)
ครั้นที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในครั้งที่ฮิจเราะห์(อพยพ)มาจากนครมักกะห์และนำคณะไปยังสมรภูมิอุฮุด, ซียาเราะห์บรรดาชะฮีด ผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าวจากนั้นแวะที่สวนอินทผลัม
เลือกซื้ออินทผลัมมาฝากญาติมิตรที่เมืองไทย และไปยังมัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็นกะอ์บะห์ ณ สถานที่แห่งนี้ และแวะที่ สมรภูมิคอนดัก(สมรภูมิสนามเพลาะ)โดยเป็นครั้งแรกในคาบสมุทรอาหรับที่ได้มีการนำกลยุทธ์แบบสนามเพลาะมาใช้

  11:00 น. คณะถึงโรงแรมที่พัก
 
 
18 เมษายน 2558

โรงแรมโอบีรอย มาดีนะห์ - สนามบินมาดีนะห์ - อาบูดาบี

  13.30 น. คณะเดินทางออกจากโรงแรมไปยังสนามบิน
  14:00 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติมาดีนะห์
  16:10 น. เดินทางสู่อาบูดาบี โดยเที่ยวบินที่ EY340 สายการบิน Etihad Airways
  19:45 น. คณะถึงสนามบินอาบูดาบี รอต่อเครื่อง
  21:40 น. เดินทางออกจากอาบูดาบี สู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบิน EY402

  19 เมษายน 2558 อาบู ดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ
  07.05 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร อินชาอัลเลาะห์์

 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
พักห้อง 4 เตียง
พักห้อง 3 เตียง
พักห้อง 2 เตียง
 
 
82,000 บาท
88,000 บาท
97,000 บาท
 
 
เด็กอายุ 5 - 11 ปี เสริมเตียง 70,000 บาท
 
 
เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่เสริมเตียง 35,000 บาท
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ค่าอาหารของโรงแรม วันละ 3 มื้อ  
  ชุดเอี๊ยะราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ  
  ค่ารถบัสปรับอากาศตามรายการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม  
  น้ำซัมซัม 5 ลิตร ค่าทิปยกกระเป๋าของโรงแรมที่เข้าพัก  
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
   
หนังสือเดินทางตัวจริง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน    
รูปถ่าย 2นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ (ผู้หญิงคลุมฮิญาบ)    
สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)
   
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอสำเนาสูติบัตร    
 
 
ที่อยู่ในการส่งเอกสาร
 
  บริษัทชารีฟ1400(ไทยยแลนด์) จำกัด  
  82 ชั้น 9 อาคารแสงทองธานี ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กทม. 10500  
 
 
การจองและชำระเงิน
   
  1. ชำระมัดจำ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน    
  2. ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558    
  3. เอกสารที่เหลือส่งภายวันที่ 5 มีนาคม 2558    
 
เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทออมทรัพย์                                           ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์                                                         ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์                                                
  สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา ซีพี ทาวเวอร์
  เลขที่บัญชี 047-7-01697-6 เลขที่บัญชี 620-2-07718-6 เลขที่บัญชี 168-220440-8
  นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์
 
ส่งอีเมล์ใบ Pay-In มาที่ info@shareefthailand.com หรือแฟกส์มาที่ 02-2385331
 
 
Print
**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม**