อุมเราะห์ธันวา
 
         
 
อุมเราะห์ธันวาคม
มักกะห์ 9 คืน มาดีนะห์ 3 คืน
พักโรงแรม Makkah Hilton Hotel ติดกับ มัสยิดอัลฮะรอม
และโรงแรม Madinah Oberoi
ติดกับ มัสยิดอัลนะบะวีย์
เดินทางโดยสายการบิน Gulf Air (GF)
เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559
 
 
วันที่ 26 ธันวาคม 2558  
  17.00 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8
  20.40 น.

นำคณะเดินทางประเทศสู่บาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF153

     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2558
 

00.30 น.

คณะถึงสนามบินนานาชาติประเทศบาห์เรน และเปลี่ยนชุดเอี๊ยะห์ราม

 

01.40 น.

ออกเดินทางสู่นครเจดดาห์โดยเที่ยวบินที่ GF181

04.10 น.

คณะเดินทางสนามบิน King Abdul Aziz International นครเจดดาห์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าพักที่โรงแรม มักกะห์ฮิลตัน (เดินทางจากสนามบินไปโรงแรม ประมาณ 1ชั่วโมง30 นาที)พักผ่อนเล็กน้อยที่ห้องพัก และทีมงานจะนำท่านไปทำอุมเราะห์


 
 
  วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  07.30 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครมักกะห์ เริ่มจากญะบั้ลซูรเป็นที่ตั้งของถ้ำซูร โดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)ได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ 3วันครั้งที่หลบหนีจากการตามล่า
ของกองกำลังกุเรชมักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์จากนั้นนำคณะไปยัง “มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์ม่ะห์,ทุ่งมุซดะลิฟะห์และทุ่งมีนา จากนั้นนำคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมัสยิดอัลฮะรอม ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ซึ่งระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่ตั้งของถ้ำฮิเราะอ์ที่ซึ่งวะฮีโองการแรก
ได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)และกลับถึงโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น.

วันที่ 2 มกราคม 2558  
07.30 น.

นำคณะไปที่มัสยิดฮุไดบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนี้ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ24 กม.มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) ในครั้นที่
ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)นำซอฮาบะห์จากมาดีนะห์ เดินทางมามักกะห์เพื่อเข้าทำอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ ท่านนบี(ซล.)ไม่สามารถทำอุมเราะห์
ในครานั้นได้พร้อมกับปลดเอี๊ยะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มักกะห์และมาดีนะห์ ซึ่งเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์

 
  วันที่ 5 มกราคม 2558

 

 

07:30 น.

คณะตอวาฟวิดาอ์(อำลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ ระยะทาง420 กิโลเมตร

 

09:30 น.

ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์

  14:30 น. คณะเดินทางถึงโรงแรม โอบีรอย มาดีนะห์ และเดินไปสลามท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)
 
  วันที่ 6 มกราคม 2558

 

  07.30 น.

เยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ช เริ่มจากมัสยิกุบาอ์(ควรมีน้ำละหมาดติดตัว) มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)
ครั้นที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์(อพยพ) มาจากมักกะห์และนำท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว
และนำท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็นกะอ์บะห์ณ ที่แห่งนี้ ก่อนเดินทางกลับที่พัก นำท่านสมรภูมิคอนดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก

 
  วันที่ 7 มกราคม 2558

 

  08.30 น. นำคณะเดินเท้าไปที่นิทรรศการชีวประวัติท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)และต่อที่นิทรรศการพระนามของอัลเลาะห์ 99 พระนามอันวิจิตรและไปต่อกันที่นิทรรศการอัลกุรอาน ถึงที่พักประมาณ 11:00น.
(นิทรรศการต่างๆนี้จะตั้งอยู่รอบบริเวณมัสยิดอัลนะบะวีย์)

  วันที่ 8 มกราคม 2558  
  02.00 น.

คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์

  06:30 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศบาห์เรนด้วยเที่ยวบินที่ GF176
  08:15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินประเทศบาห์เรน
  09:05 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ GF150
  19.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร
 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
ท่านละ 85,000 บาท พักห้องละ 4 ท่าน
 
 
หากต้องการพักห้องละ 3 ท่าน เพิ่มท่านละ 6,000 บาท
 
     
 
การจองและชำระเงิน
 
  Step ที่ 1  
  ส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท  
  Step ที่ 2  
  ท่านจะได้รับการยืนยันการจองภายใน24ชม.จากทางทีมงาน  
  Step ที่ 3  
  ส่งเอกสารที่จะใช้ยื่นวีซ่าภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  
  Step ที่ 4  
  ชำระเงินส่วนที่คงเหลือภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) น้ำซัมซัม 5 ลิตร  
  ชุดเอี๊ยะราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด
รถโค้ชตลอดการเดินทาง  
  ฮิญาบ สำหรับผู้หญิง 1 ผืน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
  โรงแรมที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม  
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
   
หนังสือเดินทางตัวจริง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน    
รูปถ่าย 2นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ (ผู้หญิงคลุมฮิญาบ)    
สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)
   
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอสำเนาสูติบัตร    
 
 
ช่องทางในการส่งเอกสาร และการแจ้งโอนเงิน
 
  Email : info@shareefthailand.com  
  Line ID : @Shareef1400  
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-2385330,081-9399924  
  แฟกซ์ : 02-2385331  
  ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์ (จำกัด)เลขที่ 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
 
 
เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทออมทรัพย์                                           ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์                                                         ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์                                                 ธนาคารอิสลาม ประเภทออมทรัพย์
  สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา ซีพี ทาวเวอร์ สาขา สีลม
  เลขที่บัญชี 047-7-01697-6 เลขที่บัญชี 620-2-07718-6 เลขที่บัญชี 168-220440-8 เลขที่บัญชี 046-1-05138-9
  นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ  ทองคำวงศ์ นาย ชารีฟ ทองคำวงศ์
 
ส่งอีเมล์ใบ Pay-In มาที่ info@shareefthailand.com หรือแฟกส์มาที่ 02-2385331
 
 
Print
**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม**