ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
 • อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร

ทัวร์ซาอุดิ อราเบีย

> อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร

อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร
Etihad Airways อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร
 • พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ
 • ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
12วัน 11คืน / เริ่ม 53,000 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: SHAR180026
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก4) ผู้ใหญ่ (พัก3) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
12 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 53,000 55,500 แสดง - 10+ 32 จอง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 • ข้อตกลง & เงื่อนไขของโปรแกรม

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม พร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มื้อ
  • ค่าวีซ่าอุมเราะห์ สำหรับผู้ที่เดินทางครั้งแรกในปีฮิจเราะห์ที่ได้เดินทาง (นับจากมุฮัรรอม-รอมฏอน ในปีฮิจเราะห์เดียว)
  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด
  • รถโค้ชตลอดการเดินทาง
  • รายการการเดินทางตามที่ต่างๆที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ผ้าเอี๊ยะห์รอม 1 ชุด สำหรับผู้ชาย และผ้าคลุมฮิญาบ 2 ผืน สำหรับผู้หญิง

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน
  • ค่าวีซ่าอุมเราะห์ 20,000 บาท สำหรับผู้ที่เดินทางซ้ำในปีฮิจเราะห์เดียวกัน (นับจากมุฮัรรอม-รอมฏอน ในปีฮิจเราะห์เดียว)

  หมายเหตุ

  • ยินดีคืนเงินให้ท่านภายใน7วันทำการ หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง25วัน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยคำนึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,การถูกทำร้าย,การสูญหาย,ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจ่อจราจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ
  • หากไม่สามารถไปในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นทางบริษัทได้ชำระกับทางต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุจากผู้เดินทางเอง
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง เพื่อยืนยันเวลาการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • คำถามที่พบบ่อย

  ทำไมถึงต้องเดินทางกับชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) จำกัด ?

  เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า20ปี ซึ่งเราได้พัฒนาการบริการและเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้ที่เดินทางกับบริษัทมาตลอด ทางบริษัทมีใบอนุญาติประกอบกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์เลขที่05/2558 ,ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07338 และเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA และที่สำคัญทางบริษัทเป็นเอเยนซี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของโรงแรม Makkah Hilton & Towers,โรงแรม The Oberoi Madinah เเละเป็นพันธมิตรกับเครือโรงแรมต่างๆในนครมักกะห์และนครมาดีนะห์

  ชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) ต่างกับบริษัทอื่น ๆอย่างไร พักที่ไหน?

  โรงแรมที่พักติดกับมัสยิดอัลฮะรอมในนครมักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ในนครมาดีนะห์ ซึ่งสามารถเดินจากโรงแรมไปมัสยิดในเวลาที่สั้นที่สุด
  • เราใช้โรงแรม Makkah Hilton & Towers สำหรับเป็นที่พักในนครมักกะห์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับลานหินอ่อนของมัสยิดอัลฮะรอม ด้านหน้าประตูคิงส์ฟาฮัด
  • เราใช้โรงแรม The Oberoi Madinah และ The Golden Ansar สำหรับเป็นที่พักในนครมาดีนะห์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์ ด้านประตู25-27
  สำหรับอาหารเราจะทานอาหารบุฟเฟ่ห์ที่มีคุณภาพของโรงแรมที่เราพัก และในด้านการเดินทางเราใช้รถโค้ชรุ่นใหม่ในการเดินทางตลอดทริป และที่สำคัญทีมงานที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยAl-Azhar ประเทศอียิปต์ คอยให้ความรู้เรื่องศาสนาและขั้นตอนการประกอบพิธี รวมถึงการดูแลท่านตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะนำท่านเจาะลึกประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆรอบนครมักกะห์ เช่น ภูเขาญะบั้ลนูร ภูเขาญะบั้ลซูร ทุ่งต่างๆที่ใช้ในพิธีฮัจย์ มัสยิดญะอ์รอนะห์ มัสยิดฮุดัยบียะห์ พิพิธภัณฑ์นครมักกะห์ โรงทอผ้าคลุมกะอ์บะห์ และสถานที่ต่างๆในนครมาดีนะห์เช่น มัสยิดกุบาอ์ มัสยิดกิบละเตย์น สมรภูมิอุฮุด มัสยิดคอนดัก รวมทั้งนิทรรศการอัลกุรอ่าน นิทรรศการชีวะประวัติท่านนบีที่ตั้งอยู่รอบๆมัสยิดอัลนะบะวีย์

  สามารถจองหรือสอบถามรายละเอียดได้อย่างไร

  • โทรมาที่ออฟฟิสเรา 02-2385330 ในเวลา 09:00 - 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโทร 081-9399924 ในเวลา 09:00 - 21:00 ในทุกวัน
  • จองได้ผ่านทางเว็บไซด์ www.shareefthailand.com ตามแพกเกจต่างๆได้เลยตลอด24 ชม.
  • อีเมล์มาที่ info@shareefthailand.com
  • ไลน์มาที่ Line ID : @Shareef1400 หรือ Shareef1400
  • หรือInbox ทางเพจ www.facebook.com/Shareef1400

  บริษัทมีช่องทางการชำระเงินทางใดบ้าง

  ช่องทางการเงินของบริษัท
  • ท่านสามารถทำการโอนเงินผ่านบัญชีที่ถูกระบุไว้ในแต่ละโปรแกรม
  • ชำระเงินสดได้ที่ออฟฟิสของเรา

  เมื่อใดจึงทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ

  เมื่อท่านได้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระมัดจำตามที่ระบุในแต่ละแพคเกจ ทางเราจะยืนยันการจองของท่านและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน

  เมื่อชำระแล้วต้องแจ้งทีมงานหรือไม่

  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งทีมงานหลังจากที่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำการเก็บเป็นหลักฐานและออกใบเสร็จให้กับท่าน

  สามารถยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนมัดจำหรือเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนได้หรือไม่

  อุมเราะห์
  • สามารถยกเลิกการเดินทางและขอเงินคืนได้เต็มจำนวน (รวมค่ามัดจำ) เมื่อทำการยกเลิกก่อนการเดินทางเป็นเวลา 25วัน และทางบริษัทจะคืนเงินให้ภายในเวลา 7 วันทำการ
  • ไม่สามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน (รวมค่ามัดจำ) ในกรณียกเลิกก่อนการเดินทางต่ำกว่า25วัน โดยจะหักค่าทัวร์100% (ในกรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่นั่งที่สายการบินเรียกเก็บภายในเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันยกเลิก ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารว่าสามารถทำการคืนRefundได้หรือไม่)
  ฮัจย์
  • สามารถยกเลิกการเดินทางและขอเงินคืนได้เต็มจำนวน (รวมค่ามัดจำ) เมื่อทำการยกเลิกก่อนการเดินทางเป็นเวลา 25วัน และทางบริษัทจะคืนเงินให้ภายในเวลา 7 วันทำการ
  • สามารถยกเลิกการเดินทางและขอเงินคืนได้เต็มจำนวน (รวมค่ามัดจำ) หากเมื่อทำการยกเลิกก่อนการเดินการดำเนินการยื่นวีซ่าฮัจย์ ซึ่งเป็นช่วงก่อนเดือนรอมฏอนของทุกๆปี แต่หากทำการการยกเลิกหลังจากเดือนรอมฏอนแล้วทางบริษัทจะหักค่าทัวร์ทั้งหมด100{a4dda3fe449d6c0cb6581bc77741da010a3b27f26272cb8d2d2310652814f4a0} โดยจะสามารถคืนได้เฉพาะค่าบัตรโดยสาร (ในกรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่นั่งที่สายการบินเรียกเก็บภายในเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันยกเลิก ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารว่าสามารถทำการคืนRefundได้หรือไม่)

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร
อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร
ราคาเริ่มต้น 53,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน